Наукова діяльність

Виконання наукових досліджень

У 2017-2019 рр. науковим напрямком кафедри була тема НДР «Наукове обґрунтування оцінки перинатального ризику при акушерській патології», 
№ держреєстрації 0117U000668 за державним бюджетом МОЗ України.

За результатами НДР у 2017 році видано:

Нововведень – 2
1. Нововведення в реєстр галузевих нововведень «Спосіб лікування загрози невиношування вагітності, яка зумовлена сенсибілізацією до хоріонічного гонадотропіну людини» / Ю.О. Дубоссарська, З.М. Дубоссарська, Ю.М. Дука // Перелік наукової (науково-технічної) продукції, призначеної для впровадження досягнень медичної науки у сферу охорони здоров’я (Випуск 3). – 2017. Реєстр №13∕3∕16. – С. 14.

2. Нововведення в реєстр галузевих нововведень «Спосіб профілактики акушерських та тромботичних ускладнень у жінок з тромбофіліями» / В.І. Медведь, Ю.О. Дубоссарська, З.М. Дубоссарська, Ю.М. Дука // Перелік наукової (науково-технічної) продукції, призначеної для впровадження досягнень медичної науки у сферу охорони здоров’я (Випуск 3). – 2017. – Реєстр №14∕3∕16. – С. 15.

Методичні рекомендації - 1
1. Дубоссарська Ю.О. Акушерські кровотечі. Алгоритм невідкладної допомоги. Профілактичні заходи / Ю.О. Дубоссарська, В.В. Лебедюк. – Дніпро, 2017. – 26 с.

Опублікованих наукових праць - 8, з яких: статті – 6, з них: у фахових виданнях – 6, у наукометричних виданнях – 6, у зарубіжних журналах – 2; тези у збірниках – 2, з них: у міжнародних збірниках – 1.

За результатами НДР у 2018 році видано:

Методичні рекомендації - 1

Жук С.І. Преіндукція та індукція пологів. Від знань до дій. Методичні рекомендації / С.І. Жук, В.В.Лебедюк. - Дніпро, 2018. - 29 с.

Опублікованих наукових праць - 14, з яких: статті - 7, з них: фахові - 5, наукометричні - 7, 
у зарубіжних журналах – 2; тези у збірниках 7, з них: у міжнародних збірниках – 6.

За результатами НДР у 2019 році видано: 

Опублікованих наукових праць - 2 статті у журналах, що входять до науко-метричних баз даних (1 за кордоном), 4 тези у матеріалах науково-практичних конференцій (2 за кордоном), зроблено 9 доповідей на науково-практичних конференціях.

Підготовка науково-педагогічних кадрів

Аспірантура і докторантура за спеціальністю 222 Медицина, спеціалізація «Акушерство і гінекологія»

З 2016 року, у зв'язку із реформуванням системи підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів в Україні, підготовка аспірантів, докторантів у ДМА здійснюється згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. N 261 «Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)».

Провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти за третім освітньо-науковим рівнем з підготовки здобувачів ступеня доктора філософії здійснюється на кафедрі за спеціальностю 222 «Медицина» в аспірантурі за очною (денною, вечірньою) та заочною формами навчання.

Підготовка здобувачів наукового ступеня доктора медичних наук здійснюється в докторантурі за очною (денною) формою навчання та шляхом самостійної підготовки їх наукових досягнень до захисту.

У 2017 році на кафедрі підготовлено 1 кандидата медичних наук за фахом: 14.01.01 "акушерство і гінекологія" здобувач О.М. Пузій захистив дисертацію на тему: «Діагностика, хірургічне лікування та реабілітація репродуктивної функції при доброякісних захворюваннях геніталій у жінок». 
Науковий керівник - професор Ю.О. Дубоссарська

З 2018 року заочний аспірант кафедри Є.О. Пузій виконує дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 222 Медицина (спеціалізація - акушерство і гінекологія) на тему: «Профілактика бактеріально-асоційованих перинатальних ускладнень при передчасному розриві плодових оболонок» (термін виконання 2018-2022). Науковий керівник - професор Ю.О. Дубоссарська.

28 грудня 2019 року відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за фахом: 14.01.01 "акушерство і гінекологія" асистента кафедри, к.м.н. Л.П. Грек на тему: «Синдром хронічного тазового болю: етіопатогенез, діагностика, лікування та реабілітація». Науковий консультант - професор З.М. Дубоссарська.


Наукові публікації співробітників кафедри

http://repo.dma.dp.ua/view/divisions/00101/


Сторінки викладачів кафедри на сайті GOOGLE Академія

Завідувачка кафедри, професор Ю.О. Дубоссарська https://scholar.google.com.ua/citations?user=1plGCfgAAAAJ&hl=ru

Професор З.М. Дубоссарська https://scholar.google.com.ua/citations?user=Ag58NaoAAAAJ&hl=ru

Доцент Ю.М. Дука          https://scholar.google.com.ua/citations?user=8M_KIMwAAAAJ&hl=ru

Доцент Т.А. Жержова     https://scholar.google.com.ua/citations?user=cfKzYRIAAAAJ&hl=ru

         

Асистент Л.П. Грек         https://scholar.google.com.ua/citations?user=6E02sngAAAAJ&hl=ru

Асистент В.Т. Нагорнюк https://scholar.google.com.ua/citations?user=9-3cNmkAAAAJ&hl=ru

Асистент В.В. Радченко https://scholar.google.com.ua/citations?user=EKBAcakAAAAJ&hl=ru

Асистент Є.В. Петренко https://scholar.google.com.ua/citations?user=79gkOWsAAAAJ&hl=uk


ĉ
Кафедра Акушерства, гінекології та перинатології,
18 трав. 2017 р., 18:52
ĉ
Кафедра Акушерства, гінекології та перинатології,
27 січ. 2019 р., 03:24
ĉ
Кафедра Акушерства, гінекології та перинатології,
27 січ. 2019 р., 03:24