Проблемна комісія "Здоров'я матері та дитини" ДЗ "ДМА"

Проблемна комісія "Здоров'я матері та дитини" розглядає  теми дисертаційних досліджень аспірантів, здобувачів наукового ступеня доктора медичних наук, доктора філософії (кандидата медичних наук) поза аспірантурою та призначення наукових консультантів (керівників), а також теми кафедральних науково-дослідних робіт (НДР кафедри)  за спеціальністю 222 Медицина, спеціалізація "Акушерство і гінекологія" та "Педіатрія"

Голова Проблемної комісії "Здоров'я матері та дитини" - професор Ю.О. Дубоссарська

Заступник Голови Проблемної комісії - професор О.Є. Абатуров 

Секретар Проблемної комісії - доцент Ю.М. Дука

Порядок розгляду тем на Проблемній комісії ДМА "Здоров'я матері та дитини" 

Розгляд та затвердження тем на Проблемній комісії проводиться для аспірантів - до 20 листопада, для здобувачів наукового ступеня доктора медичних наук та доктора філософії поза аспірантурою, НДР кафедри - до 20 лютого. 
Дата засідань Проблемної комісії "Здоров'я матері та дитини" публікується у розділі "Оголошення" на сайті відділу аспірантури та докторантури ДЗ "ДМА" 

Аспірант або здобувач наукового ступеня (керівник НДР кафедри) подає заяву, підписану завідувачем кафедри, на ім'я Голови Проблемної комісії "Здоров'я матері та дитини", професора Ю.О. Дубоссарської (форму див. наприкінці цієї сторінки) щодо включення до порядку денного питання про затвердження теми дисертаційного дослідження (НДР кафедри) та призначення наукового консультанта (керівника). Разом із заявою аспірант або здобувач наукового ступеня (відповідальний виконавець НДР кафедри) подає Секретарю Проблемної комісії, доценту Ю.М. Дука один примірник документів для планування (згідно з відповідним переліком) для розгляду на засіданні Проблемної комісії 
не пізніше як за 10 днів до засідання.

Відомості про дисертанта, розширена анотація дисертаційної роботи або НДР кафедри, що планується, (форми див. наприкінці цієї сторінки) обов'язково надсилаються на електронну адресу: obgyn.pg@dma.dp.ua

Для засідання Проблемної комісії "Здоров'я матері та дитини" кожен аспірант або здобувач наукового ступеня (відповідальний виконавець НДР кафедри) надає Секретарю Проблемної комісії, доценту Ю.М. Дука роздруковані розширені анотації дисертаційної роботи (НДР кафедри), що планується, у кількості 15 екземплярів.

Аспірант або здобувач наукового ступеня (керівник НДР кафедри) особисто доповідає на засіданні Проблемної комісії про виконані пошукові дослідження, тему, наукову новизну, практичне значення запланованих результатів, основні положення дисертаційної роботи (НДР кафедри), відповідає на питання членів комісії.

За результатами відкритого обговорення Проблемна комісія затверджує тему і документацію дисертаційної роботи (НДР кафедри) або рекомендує допрацювати документи (назву, анотацію, реєстраційну карту або інші документи). Проблемна комісія приймає рішення про рекомендацію теми, плану та термінів дисертаційного дослідження (НДР кафедри), а також пропозиції щодо наукових консультантів (керівників) для розгляду на засіданні Координаційної ради (без змін або зі змінами, що були рекомендовані на засіданні Проблемної комісії). 

Секретар Проблемної комісії надає витяг із засідання Проблемної комісії до відділу аспірантури та докторантури ДЗ "ДМА".

Після цього, з урахуванням усіх зауважень та рекомендацій, аспірант або здобувач наукового ступеня (відповідальний виконавець НДР кафедри) остаточно оформлює звіт про патентно-інформаційний пошук (підписи та печатка установи), папку з документами, що включає витяг із засідання Проблемної комісії.


Перелік документів, що надаються до Проблемної комісії ДМА "Здоров'я матері та дитини" згідно "Порядку затвердження тем..."

При плануванні теми дисертаційної роботи:
Усі наступні документи подаються у трьох примірниках, з яких формуються відповідні папки (на титульному листі зазначаються прізвище, ім’я, по батькові аспіранта або здобувача відповідного наукового ступеня, вид підготовки, спеціальність, спеціалізація, науковий керівник, термін виконання дисертаційної роботи, кафедра, до якої прикріплено аспіранта або здобувача наукового ступеня та перелік поданих документів), які після затвердження теми дисертаційної роботи на засіданні Вченої ради ДЗ «ДМА» зберігаються:
1-й примірник – у науковій частині (відділ аспірантури та докторантури);
2-й примірник – на кафедрі, до якої прикріплений аспірант або здобувач наукового ступеня;
3-й примірник – у аспіранта або здобувача наукового ступеня.
 (виключені п. 1 і 9):
2. Відомості про дисертанта.
3. Реєстраційна карта за формою УкрІНТЕІ (карта РК).
4. Звіт про проведення патентно-інформаційного пошуку (завдання на пошук; довідка про пошук).
5. Розширена анотація дисертаційної роботи, що планується.
6. Рецензія на тему (анотацію) науково-дослідницької роботи, що планується за підписом одного з провідних вчених ДМА за відповідної чи суміжної спеціалізації.
7. Висновок комісії з питань біомедичної етики щодо можливості планування дисертаційної роботи.
8. Витяг з протоколу засідання кафедри.
10. Календарно-тематичний план виконання дисертаційної роботи.
11. Зміст дисертації по главам.
12. Перелік методів та методик, які будуть застосовані при виконанні дисертаційної роботи.
13. Копія диплому про вищу освіту.
14. Копія сертифіката з відповідної лікарської спеціальності.
15. Копії свідоцтв та посвідчень про проходження курсів підвищення кваліфікації, отримання лікарських категорій тощо.
16. Копія диплома доктора філософії (кандидата медичних наук) - для здобувачів наукового ступеня доктора медичних наук.
17. Копія диплома магістра медицини (за наявності).
18. Для здобувачів наукового ступеня, які працюють поза докторантурою, аспірантурою, обов’язковим є подання довідки про наявний науковий доробок по темі дисертації (наукові статті, тези доповідей на конференціях, авторські свідоцтва, патенти тощо), який засвідчується завідувачем кафедри та науковим консультантом (керівником). Мінімальна кількість статей, опублікованих за темою кандидатської дисертації, яка планується,  - 1, докторської - 3.

При плануванні теми кафедральної НДР:
Усі наступні документи, за винятком Реєстраційної карти, подаються у одному примірнику, з яких формується папка до планування (на титульному листі зазначаються назва НДР, кафедра, науковий керівник, термін виконання НДР та перелік поданих документів), яка після затвердження теми НДР на засіданні Вченої ради ДЗ «ДМА» зберігається на кафедрі, де заплановано виконання НДР.
(виключені п. 1. і 6):
2. Реєстраційна карта за формою УкрІНТЕІ (карта РК) - 3 примірника.
3. Звіт про проведення патентно-інформаційного пошуку (завдання на пошук; довідка про пошук).
4. 
Висновок комісії з питань біомедичної етики щодо можливості планування НДР .
5. Витяг з протоколу засідання кафедри.
7. Розширена анотація НДР.
8. К
алендарно-тематичний план виконання НДР.

Увага! Форми усіх документів приведені у додатках до "Довіднику здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у ДЗ "ДМА", за редакцією член-кореспондента НАМН України, професора Т. О. Перцевої, 2017 р. та у розділі "Планування теми дисертації" на сайті відділу аспірантури та докторантури ДЗ "ДМА" 

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
Перегляд Завантажити
  29КБ версія 1 11 жовт. 2017 р., 07:27 Кафедра Акушерства, гінекології та перинатології
ĉ
Перегляд Завантажити
  15КБ версія 2 11 жовт. 2017 р., 06:59 Кафедра Акушерства, гінекології та перинатології
ĉ
Перегляд Завантажити
  15КБ версія 1 11 жовт. 2017 р., 06:56 Кафедра Акушерства, гінекології та перинатології
Ċ
Перегляд Завантажити
  127КБ версія 7 7 квіт. 2017 р., 12:59 Кафедра Акушерства, гінекології та перинатології
ĉ
Перегляд Завантажити
  30КБ версія 1 11 жовт. 2017 р., 07:40 Кафедра Акушерства, гінекології та перинатології
ĉ
Перегляд Завантажити
  29КБ версія 1 11 жовт. 2017 р., 07:18 Кафедра Акушерства, гінекології та перинатології
Ċ
Перегляд Завантажити
  107КБ версія 1 17 жовт. 2017 р., 10:10 Кафедра Акушерства, гінекології та перинатології