Проблемна комісія "Здоров'я матері та дитини" ДЗ "ДМА"

Проблемна комісія "Здоров'я матері та дитини" розглядає  теми дисертаційних досліджень на здобуття наукових ступенів доктора наук, доктора філософії (кандидата наук) та призначення наукових консультантів (керівників), а також теми кафедральних науково-дослідних робіт (НДР)  за спеціальністю 222 Медицина, спеціалізація "Акушерство і гінекологія" та "Педіатрія"

Голова Проблемної комісії "Здоров'я матері та дитини" - професор Ю.О. Дубоссарська

Заступник Голови Проблемної комісії - професор В.О. Потапов 

Секретар Проблемної комісії - доцент Ю.М. Дука

Порядок розгляду тем на Проблемній комісії ДМА "Здоров'я матері та дитини"

Здобувач наукового ступеня (керівник НДР кафедри) подає заяву, підписану завідувачем кафедри на ім'я Голови Проблемної комісії "Здоров'я матері та дитини", професора Ю.О. Дубоссарської (див. наприкінці цієї сторінки) щодо включення до порядку денного питання про затвердження теми дисертаційного дослідження (НДР кафедри) та призначення наукового консультанта (керівника).

Разом із заявою здобувач наукового ступеня (відповідальний виконавець НДР кафедри) подає Секретарю Проблемної комісії, доценту Ю.М. Дука один екземпляр документів для планування (згідно з переліком п. 2 або п. 3 відповідно) для розгляду на засіданні Проблемної комісії не пізніше як за 10 днів до засідання.

Відомості про дисертанта, розширена анотація дисертаційної роботи або НДР кафедри, що планується, обов'язково надсилаються на електронну адресу: motherandchild@dma.dp.ua   або obgyn.pg@dma.dp.ua

Дата засідання Проблемної комісії "Здоров'я матері та дитини" оголошується відділом аспірантури, магістратури та докторантури ДЗ "ДМА".

Для засідання Проблемної комісії "Здоров'я матері та дитини" кожен здобувач наукового ступеня (відповідальний виконавець НДР кафедри) надає Секретарю Проблемної комісії, доценту Ю.М. Дука роздруковані розширені анотації дисертаційної роботи або НДР кафедри, що планується, у кількості 15 екземплярів.

Здобувач наукового ступеня (керівник НДР кафедри) особисто доповідає на засіданні Проблемної комісії про виконані пошукові дослідження, тему, наукову новизну, практичне значення запланованих результатів, основні положення дисертаційної роботи (НДР кафедри), відповідає на питання членів комісії.

За результатами відкритого обговорення Проблемна комісія затверджує тему і документацію дисертаційної роботи (НДР кафедри) або рекомендує допрацювати документи (назву, анотацію, реєстраційну карту або інші документи). Проблемна комісія приймає рішення про рекомендацію теми та плану дисертаційного дослідження (НДР кафедри), а також пропозиції щодо наукових консультантів (керівників) для розгляду на засіданні Координаційної ради (без змін або зі змінами, що були рекомендовані на засіданні Проблемної комісії). 

Секретар Проблемної комісії надає витяг із засідання Проблемної комісії до відділу аспірантури, магістратури та докторантури ДЗ "ДМА".

Після цього, з урахуванням усіх зауважень та рекомендацій, здобувач наукового ступеня (відповідальний виконавець НДР кафедри) остаточно оформлює звіт про патентно-інформаційний пошук (підписи та печатка установи), папку з документами, що включає витяг із засідання Проблемної комісії.

Перелік документів, що надаються до Проблемної комісії ДМА "Здоров'я матері та дитини" згідно п. 2 і 3 "Порядку затвердження тем..." 

При плануванні теми дисертації:
Усі наступні документи подаються у трьох екземплярах, з яких формуються відповідні папки (на титульному листі зазначаються прізвище, ім’я, по батькові здобувача відповідного наукового ступеня, вид підготовки, спеціальність, спеціалізація, науковий керівник, термін виконання дисертаційної роботи, кафедра, до якої прикріплено здобувача наукового ступеня та перелік поданих документів), які після затвердження теми дисертаційної роботи на засіданні Вченої ради ДЗ «ДМА» зберігаються:
1-й екземпляр – у здобувача наукового ступеня;
2-й екземпляр – на кафедрі, до якої прикріплений здобувач наукового ступеня;
3-й екземпляр – у відділі аспірантури.
 (виключені п. 2.1 і 2.9):
2.2. Відомості про дисертанта.
2.3. Реєстраційна карта за формою УкрІНТЕІ (карта РК).
2.4. Звіт про проведення патентно-інформаційного пошуку (завдання на пошук; довідка про пошук).
2.5. Розширена анотація дисертаційної роботи, що планується.
2.6. Рецензія на тему (анотацію) науково-дослідницької роботи, що планується за підписом одного з провідних учених академії за відповідної чи суміжної спеціалізації.
2.7. Витяг з протоколу засідання кафедри.
2.8. Висновок комісії з питань біомедичної етики щодо можливості планування дисертаційної роботи.
2.10. Тематичний (календарний) план виконання дисертаційної роботи.
2.11. Зміст дисертації по главам.
2.12. Перелік методів та методик, які будуть застосовані при виконанні дисертаційної роботи.
2.13. Копія диплому про вищу освіту.
2.14. Копія сертифікату з відповідної лікарської спеціальності.
2.15. Копії свідоцтв та посвідчень про проходження курсів підвищення кваліфікації, отримання лікарських категорій, тощо.
2.16. Копія диплома кандидата наук (для здобувачів наукового ступеню доктора наук).
2.17. Копія диплома магістра медицини (за наявності).
2.18. Для здобувачів наукового ступеня, які працюють поза докторантурою, аспірантурою, обов’язковим є подання довідки про наявний науковий доробок по темі дисертації (наукові статті, тези доповідей на конференціях, авторські свідоцтва, патенти тощо), який засвідчується завідувачем кафедри (наукової лабораторії) та науковим консультантом (керівником). Мінімальна кількість статей, опублікованих за темою кандидатської дисертації, яка планується,  - 1, докторської - 3

При плануванні теми кафедральної НДР:
Усі наступні документи подаються у двох екземплярах, з яких формуються відповідні папки (на титульному листі зазначаються назва НДР, кафедра, науковий керівник, термін виконання НДР та перелік поданих документів), які після затвердження теми НДР на засіданні Вченої ради ДЗ «ДМА» зберігаються:
1-й екземпляр – на кафедрі, де заплановано виконання НДР;
2-й екземпляр – у відділі аспірантури.
(виключені п. 3.1. і п. 3.6):
3.2. Реєстраційна карта за формою УкрІНТЕІ (карта РК).
3.3. Звіт про проведення патентно-інформаційного пошуку (завдання на пошук; довідка про пошук).
3.4. Витяг з протоколу засідання кафедри.
3.5. Висновок комісії з питань біомедичної етики щодо можливості планування НДР.
3.7. Розширена анотація НДР.
3.8. Тематичний (календарний) план виконання НДР.

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
Перегляд Завантажити
  20КБ версія 7 3 квіт. 2017 р., 21:48 Кафедра Акушерства, гінекології та перинатології
ĉ
Перегляд Завантажити
  15КБ версія 3 3 квіт. 2017 р., 21:40 Кафедра Акушерства, гінекології та перинатології
Ċ
Перегляд Завантажити
  666КБ версія 8 7 квіт. 2017 р., 12:58 Кафедра Акушерства, гінекології та перинатології
Ċ
Перегляд Завантажити
  127КБ версія 7 7 квіт. 2017 р., 12:59 Кафедра Акушерства, гінекології та перинатології