Керівникам баз стажування

Бази стажування лікарів-інтернів – це заклади охорони здоров'я, які використовуються з метою первинної спеціалізації випускників вищих медичних навчальних закладів, медичних факультетів університетів. Це можуть бути заклади, що мають у своєму складі структурні підрозділи, підготовка в яких передбачена навчальним планом та програмою інтернатури з відповідної спеціальності.

Керівник лікарів-інтернів на базі стажування:

 • призначається наказом структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних державних адміністрацій з числа спеціалістів вищої або першої кваліфікаційної категорії з розрахунку на одного керівника не більше 5 лікарів-інтернів хірургічного профілю;

 • на початку стажування визначає рівень знань і умінь у лікарів-інтернів, результати якого враховуються при складанні індивідуальних навчальних планів їх підготовки;

 • на підставі типового навчального плану і програми складає індивідуальний навчальний план підготовки лікаря-інтерна на 3 роки навчання, який затверджується керівником бази стажування та завідувачем кафедри;

 • забезпечує умови для виконання лікарями-інтернами індивідуальних навчальних планів проходження стажування, у тому числі набуття знань за допомогою дистанційних технологій;

 • залучає лікарів-інтернів до систематичної активної участі в діагностичній, лікувальній роботі, до виконання всіх видів діяльності, передбачених вимогами кваліфікаційної характеристики та індивідуальними навчальними планами підготовки лікарів-інтернів;

 • створює належні умови для набуття лікарями-інтернами необхідних умінь, професійних знань та практичних навиків і здійснює контроль за виконанням індивідуальних навчальних планів підготовки лікарів-інтернів;

 • проводить з лікарями-інтернами планові й тематичні клінічні обходи, аналіз історій хвороб і інших облікових та звітних документів, співбесіди, семінари, практичні заняття для здобуття практичних навичок, передбачених індивідуальним навчальним планом;

 • контролює та несе відповідальність за самостійну лікарську діяльність лікарів-інтернів і якість оформлення ними службової документації, бере участь у проведенні проміжного контролю;

 • проводить з лікарями-інтернами індивідуальну виховну роботу, прищеплює їм повагу до колег по роботі, принципи медичної етики і деонтології;

 • систематично підвищує свій професійний рівень за різними формами безперервного професійного розвитку, педагогічну майстерність на циклах з дидактики та організації підготовки лікарів в інтернатурі на базі закладів післядипломної освіти та структурних підрозділів з післядипломної освіти вищих медичних навчальних закладів;

 • підтримує постійний зв'язок з професорсько-викладацьким складом кафедри, бере участь у роботі навчально-методичних конференцій для керівників інтернатури, які проводяться вищим навчальним закладом.

До уваги керівників баз стажування!

Необхідно на початку 1 року навчання складати і затверджувати індивідуальний план лікаря-інтерна на 3 роки навчання згідно програми відповідно розподілу часу для роботи у відділеннях бази стажування і суворо його дотримуватись.