Наукова діяльність

Виконання наукових досліджень 2017-2019

У 2017-2019 рр. науковим напрямком кафедри була тема НДР «Наукове обґрунтування оцінки перинатального ризику при акушерській патології»,

№ держреєстрації 0117U000668 за державним бюджетом МОЗ України.

За результатами НДР у 2017 році видано:

Нововведень – 2

1. Нововведення в реєстр галузевих нововведень «Спосіб лікування загрози невиношування вагітності, яка зумовлена сенсибілізацією до хоріонічного гонадотропіну людини» / Ю.О. Дубоссарська, З.М. Дубоссарська, Ю.М. Дука // Перелік наукової (науково-технічної) продукції, призначеної для впровадження досягнень медичної науки у сферу охорони здоров’я (Випуск 3). – 2017. Реєстр №13∕3∕16. – С. 14.

2. Нововведення в реєстр галузевих нововведень «Спосіб профілактики акушерських та тромботичних ускладнень у жінок з тромбофіліями» / В.І. Медведь, Ю.О. Дубоссарська, З.М. Дубоссарська, Ю.М. Дука // Перелік наукової (науково-технічної) продукції, призначеної для впровадження досягнень медичної науки у сферу охорони здоров’я (Випуск 3). – 2017. – Реєстр №14∕3∕16. – С. 15.

Методичні рекомендації - 1

1. Дубоссарська Ю.О. Акушерські кровотечі. Алгоритм невідкладної допомоги. Профілактичні заходи / Ю.О. Дубоссарська, В.В. Лебедюк. – Дніпро, 2017. – 26 с.

Опублікованих наукових праць - 8, з яких: статті – 6, з них: у фахових виданнях – 6, у наукометричних виданнях – 6, у зарубіжних журналах – 2; тези у збірниках – 2, з них: у міжнародних збірниках – 1.

За результатами НДР у 2018 році видано:

Методичні рекомендації - 1

Жук С.І. Преіндукція та індукція пологів. Від знань до дій. Методичні рекомендації / С.І. Жук, В.В.Лебедюк. - Дніпро, 2018. - 29 с.

Опублікованих наукових праць - 14, з яких: статті - 7, з них: фахові - 5, наукометричні - 7, у зарубіжних журналах – 2; тези у збірниках 7, з них: у міжнародних збірниках – 6.

За результатами НДР у 2019 році видано:

Опублікованих наукових праць - 2 статті у журналах, що входять до науко-метричних баз даних (1 за кордоном), 4 тези у матеріалах науково-практичних конференцій (2 за кордоном), зроблено 9 доповідей на науково-практичних конференціях.

Виконання наукових досліджень 2020-2023

Тема НДР кафедри: «Діагностика та превентивне лікування акушерських та гінекологічних захворювань при екстрагенітальній патології»

Державний реєстраційний номер: 0120U101467

Термін виконання 01. 2020-12. 2023 рр.

За матеріалами НДР у 2020 році опубліковано 9 наукових праць, у тому числі 7 наукових статей та 2 тези доповідей, з яких 1 стаття внесена до наукометричної бази Scopus, 3 статті - у закордонних наукових журналах, 4 статті у журналах, які входять до переліку фахових видань, затверджених ДАК України.

Підготовка науково-педагогічних кадрів

Аспірантура і докторантура за спеціальністю 222 Медицина, спеціалізація «Акушерство і гінекологія»

З 2016 року, у зв'язку із реформуванням системи підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів в Україні, підготовка аспірантів, докторантів у ДМА здійснюється згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. N 261 «Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)».

Провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти за третім освітньо-науковим рівнем з підготовки здобувачів ступеня доктора філософії здійснюється на кафедрі за спеціальностю 222 «Медицина» в аспірантурі за очною (денною, вечірньою) та заочною формами навчання.

Підготовка здобувачів наукового ступеня доктора медичних наук здійснюється в докторантурі за очною (денною) формою навчання та шляхом самостійної підготовки їх наукових досягнень до захисту.

У 2017 році на кафедрі підготовлено 1 кандидата медичних наук за фахом: 14.01.01 "акушерство і гінекологія" здобувач О.М. Пузій захистив дисертацію на тему: «Діагностика, хірургічне лікування та реабілітація репродуктивної функції при доброякісних захворюваннях геніталій у жінок».

Науковий керівник - професор Ю.О. Дубоссарська

З 2018 року заочний аспірант кафедри Є.О. Пузій виконує дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 222 Медицина (спеціалізація - акушерство і гінекологія) на тему: «Профілактика бактеріально-асоційованих перинатальних ускладнень при передчасному розриві плодових оболонок» (термін виконання 2018-2022).

Науковий керівник - професор Ю.О. Дубоссарська.

28 грудня 2019 року відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за фахом: 14.01.01 "акушерство і гінекологія" асистента кафедри, к.м.н. Л.П. Грек на тему: «Синдром хронічного тазового болю: етіопатогенез, діагностика, лікування та реабілітація». Науковий консультант - професор З.М. Дубоссарська.

З 2020 року очний аспірант кафедри М.І. Ющенко виконує дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 222 Медицина (спеціалізація - акушерство і гінекологія) на тему: "Профілактика і прогнозування розвитку прееклампсії у жінок із ретрохоріальними гематомами" (термін виконання 2021-2024).

Науковий керівник - доцент Ю.М. Дука.

Наукові публікації співробітників кафедри

http://repo.dma.dp.ua/view/divisions/00101/

Сторінки викладачів кафедри на сайтах GOOGLE Академія і Scopus

Завідувачка кафедри, професор Ю.О. Дубоссарська Scopus

Професор З.М. Дубоссарська Scopus

Доцент Ю.М. Дука

Доцент В.В. Лебедюк

Доцент Л.П. Грек Scopus

Асистент В.Т. Нагорнюк

Доцент В.В. Радченко Scopus

Асистент Є.В. Петренко

Асистент М.І. Ющенко